Hľadáte prekladateľa?
Priame kontakty na prekladateľov

Dr. Beáta Cajchanová

Preklady: nemecký jazyk, český jazyk
Región pôsobenia: Bratislava

Telefonický kontakt na prekladateľa +421 905 635 318
vhodný čas tel. kontaktu: od 8:00 do 20:00 hodiny, aj počas víkendov
Emailový kontakt na prekladateľabcajchanova@gmail.com

Kontaktné informácie

Dr. Beáta Cajchanová
Telefón: +421 905 635 318 - vhodný čas tel. kontaktu: od 8:00 do 20:00 hodiny, aj počas víkendov
E-mail: bcajchanova@gmail.com


Viac ako 25 rokov pracujem v jazykovej oblasti. Vyštudovala som a absolvovala štátne skúšky z germanistiky, jazyka slovenského, jazyka českého.Špecializácia

Prekladám:
• všeobecne zrozumiteľné texty,
• odborné texty,
• veľmi odborné texty,
• texty webových stránok.

Veľké skúsenosti mám v oblastiach:
• medicína
• psychológia
• psychiatria
• pedagogika
• poisťovníctvo
• zmluvy v zmysle Občianskeho zákonníka
• zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka
• stavebníctvo

Prekladám európske jazyky v kombinácii:
• Slovenský jazyk >< Nemecký jazyk,
• Nemecký Jazyk >< Český jazyk,
• Slovenský jazyk ><Český jazyk.


Referencie

Moja výsledná jazykovo-kultúrna a odborná práca je mojou referenciou.


Cena

Držím sa jednej zásady - na odmene za prekladateľský úkon - sa dá s klientom vždy dohodnúť
Prekladám tzv. zdrojový text, ktorý mi klient predloží do cieľového textu, ktorý klient potrebuje. Pre určenie ceny za vykonanie prekladu je rozhodujúci počet normostrán cieľového textu v žiadanom jazyku.
Záleží mi na tom, aby klient bol vopred informovaný o určitých zákonitostiach, štandardných zásadách a podmienkach vykonávania prekladu, ktorými sa vo svojej činnosti riadim.
Používam licencovaný softvérový program Wordfast Professional s prekladovou pamäťou a terminologickou databázou pre profesionálneho prekladateľa. Vďaka tomuto programu uchovám všetky preklady.
Doplňujúce informácie

Vyhotovujem profesionálne jazykové korektúry slovenčiny. Som rodený hovoriaci s vysokoškolským vzdelaním. Vypracujem vám kvalitnú korektúru s profesionalitou a zodpovednosťou. Vyhovujem
• odborné korektúry slovenského jazyka,
• odborné korektúry na určité druhy vysoko odborných textov, ale aj
• textov preložených do jazyka slovenského.

Odborná korektúra zahŕňa kontrolu odbornej slovenskej terminológie. Jazykovou korektúrou
• skontrolujem a opravím text po pravopisnej a štylistickej stránke,
• opravím chyby, ktoré nie sú v súlade s gramatikou slovenského jazyka,
• pretvorím daný text do podoby, v ktorej sa stane pre autora a určitú cieľovú skupinu ľahko zrozumiteľný.

V jazykovej (gramatickej) korektúre textov
• opravujem pravopis, nahradím nespisovné slová, napr. čechizmy, či iné nesprávne nesprávne použité slovné
výrazy ich slovenskými synonymami,
• rozdelím správne slová pri písaní na konci riadka,
• opravím a doplním diakritické znamienka, akými sú čiarky, dvojbodky, jednoducho, chyby, ktoré nie sú v
súlade s gramatikou slovenského jazyka,
• opravím a odbúram všetky preklepy a gramatické chyby,
• vymením slová, ktoré nie celkom pasujú na dané miesto, či pôsobia zastarano alebo ťažkopádne,
• vyberiem výraz, ktorý lepšie zodpovedá významu a charakteru textu,
• skontrolujem slovosled a typografiu.
Pre korektúru gramatiky textu je samozrejmá spisovná slovenčina a dodržiavanie pravidiel slovenského jazyka.

Vyššou formu jazykových úprav je štylistická korektúra alebo redigovanie. V tejto korektúre sa zameriavam
• na správny slovosled, výber vhodných slov a správnu skladbu viet,
• vykonávam korektúru štylistiky tak, aby texty mali vysokú jazykovú úroveň a zároveň boli ľahko čitateľné,
dobre zrozumiteľné a prehľadné,
• na výber vhodných slov do textu tak, aby boli v súlade s jeho zameraním,
• zabezpečujem plynulú stavbu viet a ich vhodnú dĺžku, opakovanie rovnakých pádov,
• rozoznávam v jazyku špecifické prípady, určitý tvar môže byť gramaticky správny v jednej vete, v druhej
však môže ísť o závažnú chybu,
• vytvorím súvislý a logický text, čo sa týka gradácie a logickej postupnosti.

Upravený text po korektúre môže byť o poznanie dlhší, ale aj kratší, než bol ten pôvodný. Dôležitejší je však obsah textu.
Po štylistickej korektúre je text profesionálny, pútavý a hlavne výstižný.
Do textu sa zasahujem len podľa pokynov zadávateľa. Nastanú aj prípady, kedy musím meniť celé časti textu, to je už náročná tvorivá práca.
Úpravou textu viem pozdvihnúť kvalitu písomného prejavu, či už výberom vhodného slova, alebo nahradením slova, aby sa slová neopakovali.
Pri práci s jazykom prihliadam na cieľovú skupinu, pre ktorú je text určený, a preto volím vhodný slovník.