Veobecn obchodn podmienky

1. VEOBECN USTANOVENIA

1. Tieto veobecn obchodn podmienky (alej len VOP) upravuj prva a povinnosti spolonosti KASIDIS s.r.o. (alej len poskytovate):
KASIDIS, s. r. o., Kadnrova 89, 831 06 Bratislava, IO: 35 978 651
2. VOP zrove upravuj prva a povinnosti uvateov poda bodu 6 tchto podmienok.

2. VYMEDZENIE POJMOV

Sluby s sluby poskytovan Poskytovateom pre Klienta. Prehad vetkch poskytovanch sluieb aj s ich aktulnymi cenami je zverejnen na webovej strnke www.prekladatelia.eu.
VOP s tieto Veobecn obchodn podmienky.
Webov strnka je webov strnka na adrese www.prekladatelia.eu .
Zmluva je zmluva medzi Poskytovateom a Klientom, ktor vznik na zklade objednvky Sluieb.

3. ZMLUVN VZAH MEDZI UVATEOM A POSKYTOVATEOM VZNIK

1. registrciou a shlasom s tmito VOP , ktor je podmienkou spenej registrcie
2. hradou za produkty a sluby

1. Vznikom prvneho vzahu sa stvaj VOP zvznmi pre uvatea.
2. Pred vznikom prvneho vzahu je uvate povinn sa oboznmi s VOP a to aj v prpade ak pouvanie produktov a sluieb nevyaduje registrciu. V prpade ak uvate neshlas s tmito VOP je povinn zdra sa pouvania produktov a sluieb poskytovatea a to aj obsahu vone prstupnho.
3. Tieto VOP s vydan v slade s 273 zkona . 513/1991 S.b. Obchodn zkonnk a s neoddelitenou sasou kadho uzatvorenho zmluvnho vzahu.

4. CENA

1. Produkty a sluby sa poskytuj za cenu uren poskytovateom. Cena uren poskytovateom je vdy zrejm z cennka, ktor je dostupn na webovej strnke poskytovatea
2. Poskytovate je oprvnen meni cenu a truktru produktov a sluieb i vku poskytovanch zliav a bonusov.

5. PLATOBN PODMIENKY

1. Cena Sluieb sa uhrdza vopred na zklade zlohovej faktry alebo vygenerovanch nezamenitench platobnch informcii. Po dodan Sluby Dodvate zale Objednvateovi daov doklad (faktru), v ktorom ztuje platbu Objednvatea
2. Uvate je oprvnen odstpi od kpnej zmluvy s poskytovateom bez uvedenia dvodu v lehote 14 dn od zaplatenia zlohovej faktry. Odstpenie mus by psomn a mus by v lehote uvedenej v tomto bode doruen na koreponden alebo emailov adresu poskytovatea poda tchto VOP. Pre zachovanie lehoty na odstpenie od kpnej zmluvy je potrebn, aby uvate odoslal psomn vyhlsenie poda predchdzajceho odseku tohto lnku najneskr v de uplynutia lehoty na odstpenie od kpnej zmluvy. Na neskorie doruen odstpenie sa neprihliada. Odstpenm uvatea od kpnej zmluvy s poskytovateom vznik poskytovateovi nrok na zaplatenie poplatku za predasn znik kpnej zmluvy vo vke 25 % zo zaplatenej kpnej ceny on-line produktu a/alebo sluby uvateom uvedenej na zlohovej faktre. Rozdiel z tejto sumy bude uvateovi zaslan rovnakm spsobom, ak bol pouit pri hrade zlohovej faktry, v prpade, e uvate nevyjadr shlas s inm rieenm. Zaslan, a to bez bez zbytonho odkladu, najneskr vak do 14 dn odo da, ke sa poskytovate o odstpen od kpnej zmluvy zo strany uvatea dozvedel.

6. PRVA A POVINNOSTI UVATEA

1. Uvate berie na vedomie a shlas s tm, e:
- pre pouvanie tohto druhu produktov a sluieb platia rovnak morlne, etick aj prvne pravidl ako pri akejkovek inej forme verejnho pouvania informci,
- poruenie VOP uvateom oprvuje poskytovatea na odstrnenie obsahu uvatea, k okamitmu prerueniu a/alebo zastaveniu poskytovania on-line produktu a sluby a k zablokovaniu prstupu uvatea k takmuto produktu a/alebo slube. Ak bude prstup z dvodu preukzanho poruenia VOP uvateovi zablokovan, kon dom takhoto zablokovania prstupu automaticky platnos a innos zmluvnho vzahu medzi poskytovateom a uvateom, ako aj jeho registrcia, priom nrok poskytovatea na nhradu kody tm nie je dotknut.
2. Uvate taktie shlas s tm, aby poskytovate kedykovek skontroloval, i uvate pouva on-line produkt v rozsahu a za podmienok ustanovench VOP a overil si ich dodriavanie.
3. Uvate shlas s tm, e poskytovate me kedykovek zmeni podmienky pouvania platench a bezplatnch produktov a sluieb a tchto VOP.
4. Uvate je povinn pri registrcii a objednvke uvies pravdiv a pln a presn daje a psomne oznmi poskytovateovi kad zmenu tchto dajov. V prpade poruenia tejto povinnosti s rozhodujce posledn oznmen daje a uvate zodpoved za kodu tm spsoben.
5. Uvate je povinn chrni prihlasovacie daje pred stratou, odcudzenm alebo zneuitm.

7. PRVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEA

1. Poskytovate poskytuje uvateovi produkty a sluby za odplatu v zmysle tchto VOP.
2. Produkty a sluby poskytovan poskytovateom s priebene aktualizovan, o znamen, e poskytovate m prvo meni i odstrni akkovek informciu a i presta ich poskytova a prevdzkova bez predchdzajceho oznmenia a shlasu uvatea.
3. Zmeny v podmienkach pouvania produktov a sluieb a tchto VOP s zverejnen oznmenm na internetovch portloch poskytovatea. .V prpade ak uvate nevyjadr svoj neshlas s ich zmenou psomne do 14 dn od ich zverejnenia povauj sa zmeny odshlasen uvateom a s voi nemu inn odo da tejto zmeny.
4. Uvate m prvo do 14 dn od oznmenia zmeny v podmienkach pouvania produktov a sluieb a tchto VOP psomne doporuenm listom odstpi od zmluvnho vzahu s poskytovateom.
5. Poskytovate je poskytovanie produktov a sluieb pozastavi a prerui z dvodu nevyhnutnej drby a opravy na nevyhnutn dobu na vykonanie drby a opravy a to i bez predchdzajceho shlasu a oznmenia pouvateovi.
6. Poskytovate je oprvnen zablokova prstup a zrui prstup uvateovi produktu a sluby v prpade zneuitia , alebo podozrenia zo zneuitia produktu a sluby uvateom, alebo treou osobou a v ostatnch prpadoch podstatnho poruenia povinnost pouvatea.
7. Poskytovate je oprvnen uverejova sprstupova vo vetkch on-line produktoch a slubch reklamu, a to aj reklamu kontextovo cielen.
8. Poskytovate m prvo obmedzi, prerui alebo zastavi poskytovanie internetovch produktov a sluieb z dvodov nutnej sprvy, drby a/alebo opravy, a to bez predchdzajceho oznmenia uvateovi i jeho shlasu, a to na dobu nevyhnutn na zrealizovanie nutnej sprvy, drby a/alebo opravy.

8. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI POSKYTOVATEA ZA VADY A ZA KODY

1. Poskytovate prehlasuje, e:
- informcie uverejnen na webobej strnke nie s zvzn a maj informatvny charakter, nie s odporanm, ponukou ani nvrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je vslovne uveden inak alebo ak to nevyplva z VOP,
- nezodpoved a neposkytuje uvateovi iadnu zruku za nepretrit alebo bezchybn fungovanie internetovch portlov, za odkazy na in internetov strnky ani za rchlos uvateom pouvanho internetovho pripojenia,
- prepojenia na internetov strnky tretch osb, ktor sa nachdzaj na internetovch portloch poskytovatea, s poskytovan s cieom zvenia pohodlia uvateov. Prechodom na tieto prepojenia uvate opa internetov prostredie poskytovatea. Poskytovate nezodpoved za obsah internetovch strnok tretch osb ani ich iadnym spsobom nekontroluje,
2. Zodpovednos poskytovatea v prpadoch preruenia alebo obmedzenia poskytovania on-line produktov a sluieb z dvodov na strane poskytovatea je voi uvateovi obmedzen len na povinnos poskytovatea obnovi ich poskytovanie. Tto povinnos poskytovate nem v prpade plnho zastavenia poskytovania on-line produktu alebo sluby v slade s VOP.

9. DOBA TRVANIA ZMLUVY

1. Zmluva medzi poskytovateom a uvateom je uzatvoren na dobu urit, pokia sa zmluvn strany nedohodn inak.
2. V prpade, e bola zmluva uzatvoren v psomnej podobe, pri vklade ustanoven tkajcich sa obsahu prvneho vzahu maj individulne dojednania obsiahnut v psomnej zmluve odlin od obsahu tchto VOP prednos pred tmito podmienkami.
3. Zmluva zanik v prpadoch stanovench VOP, a to najm uplynutm doby, na ktor bola zmluva dojednan, psomnou dohodou alebo psomnm odstpenm od zmluvy.
4. Do doby ukonenia zmluvy bud vetky nevyfakturovan a/alebo neuhraden pean pohadvky a zvzky vyplvajce zo zmluvy vyrovnan najneskr do trnstich (14) dn od ukonenia zmluvy.
5. Pri predasnom ukonen zmluvy Uvateom je platba za zvyn obdobie nevratn.

10. ZVEREN USTANOVENIA

1. Prvne vzahy medzi poskytovateom a uvateom neupraven VOP sa riadia prvnym poriadkom Slovenskej republiky, najm zkonom . 513/1991 Zb. Obchodn zkonnk v znen neskorch predpisov, ak sa na ne nevzahuje zkon . 40/1964 Zb. Obiansky zkonnk v znen neskorch predpisov.
2. Tieto VOP strcaj innos dom nadobudnutia innosti neskorch VOP.
3. Aktulne VOP s zverejnen po dobu dvadsatyri (24) hodn denne na internetovom portli www.prekladatelia.eu .
4. Akkovek spory sa bud riei pred vecne a miestne prslunm sdom v Slovenskej republike. Zrove akkovek reklamcie uvateov v postaven spotrebiteov bud vybavovan v zmysle zkona . 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitea v platnom znen. Reklamciu je potrebn uplatni psomne na adrese poskytovatea.

Tieto VOP nadobdaj innos da 11.10.2019